Land Area : 24.1 Katha
Handover : 2008
Building Height : 08 (With 02 Basements)

Suvastu Imam Square
65 Gulshan Avenue, Dhaka

Land Area : 13.97 katha
Handover : 2018
Building Height : 14 (With 03 Basements)

Suraiya Trade Center
Banani, Dhaka

Land Area : 94.23 katha
Handover : 2006
Building Height : 17 (With 03 Basements)

Suvastu Nazar Valley
Shahjadpur, Badda, Dhaka

Land Area : 20.62 katha
Handover : 2005
Building Height : 06 (With 02 Basements)

Suvastu Zenim Plaza
Dhanmondi, Dhaka

Land Area : 12 Katha
Handover : 1999
Building Height : 16 (With 02 Basements)

Chandrashila Suvastu Tower
Panthapath, Dhaka

Land Area : 11 katha
Handover : 2016
Building Height : 10 (With 02 Basements)

Suvastu Ittehad Square
Dhanmondi, Dhaka

Land Area : 11.88 katha
Handover : 2008
Building Height : 10 (With 02 Basements)

Suvastu Arcade
New Elephant Road, Dhaka

Land Area : 9.14 katha
Handover : 2018
Building Height : 09 (With 02 Basements)

Suvastu Anwara Rawshan
Baridhara, Dhaka

Land Area : 5.10 katha
Handover : 2018
Building Height : 10 (With 02 Basements)

Jahanara Square
Banani, Dhaka

Land Area : 05 Katha
Handover : 2011
Building Height : 10

Asmi Nazeela Manor
Gulshan, Dhaka

Land Area : 20 katha
Handover : 2012
Building Height : 13 (With 01 Basement)

Suvastu Zahra
Dhanmondi, Dhaka

Land Area : 13.61 katha
Handover : 2012
Building Height : 10 (With 02 Basements)

Suvastu Setara
Gulshan, Dhaka

Land Area : 10 katha
Handover : 2013
Building Height : 09 (With 01 Basement)

Suvastu Sandhamalati
Gulshan, Dhaka

Land Area : 8.87 katha
Handover : 2015
Building Height : 10 (With 01 Basement)

Suvastu Hasnahena
Gulshan, Dhaka

Land Area : 8.12 katha
Handover : 2018
Building Height : 10 (With 01 Basement)

Suvastu Saleha Villa
Banani, Dhaka

Land Area : 7.89 katha
Handover : 2016
Building Height : 10 (With 01 Basement)

Suvastu Anima
Banani, Dhaka

Land Area : 9.14 katha
Handover :
Building Height : 11 (With 02 Basements)

Suvastu Kumkum
Road 02, Baridhara, Dhaka

Land Area : 11.88 katha
Handover :
Building Height : 10 (With 02 Basements)

Mahbuba Heights
Banani, Dhaka

Land Area : 10.26 katha
Handover : 2017
Building Height : 10 (With 02 Basements)

Amirul Villa
Gulshan, Dhaka

Land Area : 8.81 katha
Handover :
Building Height : 14 (With 02 Basements)

Gulshan E Mustofa
Gulshan, Dhaka

Land Area : 20 katha
Handover : 2016
Building Height : 13 (With 02 Basements)

Suvastu Radiance
Dhanmondi, Dhaka

Land Area : 9.17 katha
Handover : 2015
Building Height : 14 (With 01 Basement)

Feroza Villa
Gulshan, Dhaka

Land Area : 7.02 katha
Handover : 2012
Building Height : 09

Suvastu Tinkannya
Gulshan, Dhaka

Land Area : 4.75 katha
Handover : 2016
Building Height : 09 (With 01 Basement)

Suvastu Banani
Banani, Dhaka

Land Area : 13.50 katha
Handover : 2014
Building Height : 10 (With 02 Basements)

Suvastu Hussein Jaltaranga
Gulshan, Dhaka

Land Area : 10.76 katha
Handover : 2017
Building Height : 07 (With 01 Basement)

Suvastu DOHS
Banani, Dhaka

Land Area : 5.51 katha
Handover : 2009
Building Height : 06

Suvastu Banalata
Uttara, Dhaka

Land Area : 94.23 katha
Handover : 2006
Building Height : 17 (With 03 Basements)

Suvastu Nazar Valley
Shahjadpur, Badda, Dhaka